National Theatre Wales Opportunity: Communications Assistant / Cyfleuoedd NTW: Cynorthwydd Cyfathrebu

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

Communications Assistant

The Communications Assistant will support all aspects of the work of the Communications Team; this includes marketing, press and media relations, web, digital and publications. The post-holder will be responsible for providing administrative support for the work of the Department and assisting with operational activities in all areas. This is a fantastic opportunity for an individual seeking to forge a career in communications within the theatre sector.

Salary: £21,000 pro rata
Term: Full Time

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

Deadline: Monday 3rd July, 12pm
Interviews: w/c 17th July

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, hynod egnïol ac â chymhelliad uchel i’r swydd ganlynol.

Cynorthwydd Cyfathrebu

Bydd y Cynorthwyydd Cyfathrebu yn cefnogi pob agwedd ar waith y Tîm Cyfathrebu; mae hyn yn cynnwys marchnata, y wasg a chysylltiadau â'r cyfryngau, y we, gwaith digidol a chyhoeddiadau. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i waith yr Adran a chynorthwyo gyda gweithgareddau gweithredol ym mhob maes. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd am greu gyrfa mewn cyfathrebu o fewn y sector theatr.

Cyflog: £21,000 pro rata

Tymor: Parhaol

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ynteu Gymraeg.

Dyddiad cau: Llun 3ydd Orffennaf
Cyfweliadau: Wythnos sy’n dechrau 17fed Orffennaf

Am ragor o wybodaeth, Ffurflen Gais, disgrifiad swydd a manyleb person yn Gymraeg ynteu Saesneg, ewch i ymweld â’n gwefan.

http://www.nationaltheatrewales.org/cy/amdanom#gweithiogydani